Activități


Control intern 2019-2020 


Idealul educaţional al şcolii:


“Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative”

Activitatea educaţională se realizează în mod direct prin valorizarea potenţialului educaţional al disciplinelor de studii, în mod indirect – prin orele de dirigenţie, activităţi educative extracurriculare.
Formele de organizare a activităţilor extracurriculare sunt diverse, dar se disting următoarele forme de bază:

   • acţiuni cu caracter de masă;
   • acţiuni educative în grupă (ore de dirigenţie, cercuri, secţii sportive etc.);
   • activităţi individuale cu elevii.

Un interes deosebit au prezentat următoarele activităţi extracurriculare de masă:

   • Sărbătoare sportivă, consacrată Zilei Armatei Naţionale.
   • „Balul bobocilor”.
   • Sărbătoarea „Toamna de aur”.
   • Concursul folcloric „Am venit să colindăm”.
   • Serata „Seara lui Moş Crăciun”.
   • Expoziţie de brăduţi ecologici.
   • Eminesciana 2012.
   • Recital de poezie, consacrat poetului Grigore Vieru „El a fost poetul acestui neam”.
   • „Dragobete”.
   • „Mărţişor” (expoziţie de mărţişoare, concursul gazetelor de perete).
   • Festivalul „Primăvara dragostei”.
   • Săptămâna ecologică „Gândeşte global – acţionează local”.
   • Sărbători sportive „Toţi la start”, competiţii sportive la volei, baschet, mini-fotbal.
   • Sărbătoarea tradiţională „Ultimul sunet”.
   • Lecturi cu tematica „Educaţie pentru sănătate”, desfăşurate în colaborare cu Centrul SIDA, Asociaţia medical teritorială „Ciocana”, Proiecte „Pas cu pas”, Fondul „ONU pentru populaţie”.
   • Decada conscrată Zilei Internaţionale a Tineretului.
   • Acţiuni educative din cadrul Zilei Internaţionale de combatere a SIDA, Zilei Internaţionale a drepturilor Omului, Zilei Internaţionale a drepturilor copilului.

În cadrul activităţii comisiilor metodice s-au organizat şi desfăşurat multiple activităţi extracurriculare, cum ar fi:

   • decade;
   • olimpiade;
   • recitale de poezii;
   • victorine;
   • concursuri;
   • foi literare;
   • prezentări de carte etc.

În cadrul Şcolii Profesionale nr. 7 din Chişinău tinerii au posibilitatea să se
dezvolte multilateral. Un capitol aparte în activitatea Ş. P. nr. 7 îl constituie colectivele de activitate artistică. Cel mai cunoscut este grupul etnofolcloric „Stejărel”, care pe parcursul anilor de activitate a dobândit numeroase titluri de laureat a festivalurilor tradiţionale „Florile Dalbe”, în anul 2010 – locul I. Repertoriul variat şi ţinută artistică distinsă a fost înalt apreciată de cei mai fideli spectatori: elevi, profesori, părinţi, oaspeţi din diferite instituţii de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău.
Ansamblul de dansuri populare a oferit tuturor elevilor, dornici de a pătrunde în arta frumosului, posibilitatea de a se conecta la componenţa de bază a tezaurului nostru folcloric – dansul popular.
Elevii pasionaţi de arta meşteşugărească au activat în cadrul cercurilor de prelucrare artistică a lemnului, metalelor. Rodul muncii lor sunt expuse la expoziţia permanentă din şcoală, precum şi la diverse expoziţii de creaţie tehnică organizate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Casei Republicane de creaţie artistică a tineretului studios, Agenţiei pentru Utilizarea Forţei de Muncă.
Educaţia fizică vizează dezvoltarea armonioasă a organismului, întărirea sănătaţii şi cultivarea unor calităţi fizice,
Succesul întregii activităţi desfăşurate în şcoală, în vederea realizării obiectivelor educaţiei fizice a elevilor, este  garantată de planificarea justă a procesului didactic şi activităţilor extracurriculare.
Sistemul de educaţie fizică şi sport în Ş. P. Nr. 7 e constituit din:

   • lecţia de educaţie fizică;
   • secţii sportive;
   • competiţii sportive/întâlniri amicale;
   • sărbători sportive.

Lecţiile de educaţie fizică, secţiile sportive s-au desfăşurat în sala de sport şi pe terenul sportiv,  care constă din teren de mini fotbal, volei, baschet. Activitatea extracurriculară este organizată sub formă de secţii sportive şi competiţii sportive.
În anul de studiu 2011-2012 au activat următoarele secţii sportive:

   • fotbal – 30 elevi;
   • baschet –30 elevi;
   • volei – 30 elevi.

Pe parcursul anului s-au organizat multiple competiţii sportive amicale. Tradiţional  în fiecare an se desfăşoară Sărbătoarea sportivă la care participă toate grupele Şcolii Profesionale nr.7 împreună ca maiştrii şi diriginţii. În programa competiţională sunt incluse următoarele probe: starturi vesele; ştafeta 4x60metri; tragerea otgonului; mers în formaţie. Competiţiile sunt organizate conform regulamentului de desfăşurare. Elevii au participat cu un mare entuziasm şi azart competiţional.
În scopul îmbunătăţirii activităţii sportive de masă, perfecţionării fizice a elevilor, selecţionării celor mai buni sportivi pentru participarea la competiţiile sportive de pe sector, orăşeneşti şi republicane în şcoală au fost organizate competiţii sportive „Toţi la start”, în cadrul cărora s-au desfăşurat următoarele competiţii la jocuri sportive:

   • Minifotbal ;
   • Volei ;
   • Baschet ;
   Competiţiile s-au desfăşurat la un nivel  înalt. Echipele au fost decorate cu diplome de gradul I, II, III, conform locurilor ocupate. Este de menţionat conlucrarea fructuoasă a profesorilor de cultură fizică cu membrii corpului didactic: profesori, diriginţi, maiştri-instructori.

Activitatea bibliotecii
„O carte bună de citire, în vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decît unei cîrţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot aşa precum umbra multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământ prielnic”
 Caragiale I. L.
Biblioteca şcolară este organizată în cadrul şcolii, este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Este o bibliotecă cu caracter enciclopedic, răspunzând cerinţelor de informare, documentare, lectură, recreere şi studiu ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoală.
Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii adolescentului, ea exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.
Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţămînt, în ansamblul său, precum şi obiectivelor educaţionale.
Activitatea bibliotecii este orientată spre:

   • organizarea activităţii bibliotecii potrivit normelor biblioteconomiei;
   • sprijinirea procesului educaţional din şcoală;
   • dotarea bibliotecii cu diverse surse de informare;
   • complectarea fondului bibliotecii;
   • deservirea zilnică a cititorilor;
   • aprovizionarea bibliotecii cu manuale şi literatură artistică;
   • valorificarea cărţii prin diverse metode şi acţiuni;
   • clasificarea şi păstrarea fondului beletristic şi de manuale la disciplinele de specialitate şi de cultură generală;

Biblioteca împreună cu cadrele didactice  organizează activităţi complexe privind:

   • stimularea interesului pentru lectura şi îndrumarea elevilor;
   • studiul individual al elevilor şi îndrumarea în tehnicile muncii intelectuale;
   • educaţia permanentă a elevilor.


Activităţi culturale

Reviste biografice;
Expoziţii de carte curente şi permanente;
Discuţii şi convorbiri