Anunț-CONCURS

Administrația Școlii Profesionale nr.7 din mun. Chișinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,  nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art. 86 lit. g)-n) din Codul Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al instituţiei de învăţământ depun dosarul de concurs, în conformitate cu prevederile ”Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Nr. 673 din 09.07.2015, personal sau prin reprezentant (la anticamera Școlii Profesionale nr.7), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, începând cu data de 19 iulie 2017.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. copia actului de identitate;

 2. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 3. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 4. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de  expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 5. copia carnetului de muncă autentificat;
 6. Curriculum Vitae de model Europass;
 7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 9. proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
 10. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Actele vor fi depuse la Școla Profesională nr.7, anticamera, până la 21 august 2017.    

  Telefon de contact: 0 22 47 38 36, 0 22 47 10 44; sp7_chisinau@mail.ru. 

 

Bibliografia concursului de ocupare a postului de director adjunct

al instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

  • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

I. Acte legislative generale 

  • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664
  • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648
  • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” Monitorul Oficial Nr. 66-69 art Nr: 431
  • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 197 – 205 din 31.07.2015

II. Acte legislative şi normative în domeniul învățământului 

  • Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014
  • Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (HGO97/2013),
  • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013)
  • Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățămîntul profesional tehnic secundar. Aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 233 din martie 2016.
  • Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar ”
  • Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, Hotărârea Guvernului nr. 616/2016
  • Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 23.09.2016 instituţiilor publice de învăţământ profesional tehnic
  • REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 423 din 29 mai 2017.
  • Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Nr. 840 din  21.08.2015
  • Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/regulament_de_concurs.pdf
  • Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/maketa-curriculum_36pages_1.pdf.
  • Regulamentul de organizare și desfășurare a uceniciei aprobat prin Ordinul Ministrului Educației  nr. 1080 din 20 octombrie 2014.