Responsabilități

RESPONSABILITĂȚI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII DIN SCOALA PROFESIONALĂ nr.7

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele membrului din comisie

Sarcini specifice şi activităţi corelate

1.

Pârcălabu Svetlana-coordonator C.E.I.A.C.

 • elaborează planurile operaţionale şi de acţiune ale comisiei

 • realizează raportul de autoevaluare

 • realizează planul de îmbunătăţire

 • monitorizează activitatea comisiei

 • aprobă planurile comisiei ( de acţiune, deîmbunătăţire, de autoevaluare)

 • evaluează activitatea comisiei

 • participă la elaborarea şi aplicarea chestionarelor

 • verifică modului de completare şi verificare a documentelor oficiale

2.

Vasile Ghenea –responsabil subcomisia: Management al Calității și Formare prin Stagii de Practică

 • gestionează activitatea de mentorat

 • monitorizează contractele de colaborare cu agenții economici

 • asistă la lecțiile de instruire practică și întocmește fișe de observare

 • monitorizează frecvența participării elevilor la programele de învățare /stagii de practică/instruirea practică

 • participă la elaborarea planului operaţional al comisiei

 • elaborează rapoarte semestriale , anuale

 • participă la elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii

3.

Rada Paladi –responsabil subcomisia: Management al Calității și Dezvoltare Curriculară

 • verifică elaborarea planurilor de lungă durată la disciplinele de cultură generală și de specialitate

 • participă la elaborarea planului operaţional al comisiei

 • monitorizează completarea cataloagelor școlare

 • participă la elaborarea chestionarelor şi fişelor de evaluare

 • elaborează rapoarte semestriale , anuale

 • participă la elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii

4.

Mariana Ghenea –responsabil subcomisia: Management al Calității și Formare Profesională continuă a cadrelor didactice

 • elaborează baza de date privind formarea profesională continuă a cadrelor didactice

 • asistă la lecțiile disciplinilor de cultură generală și întocmește fișe de observare

 • participă la monitorizarea completării documentelor şcolare, respectării orarului

 • participă la elaborarea planului operaţional al comisiei

 • participă la elaborarea chestionarelor şi fişelor de evaluare

 • elaborează rapoarte semestriale , anuale

 • participă la elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii

5.

IlieȚurcanu, Diana Pîntea -responsabili pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare și bazei tehnico-materiale

 • monitorizează gestionarea eficientă a resurselor financiare

 • monitorizează gestionarea bazei tehnico –materiale

 • elaborează rapoarte semestriale , anuale privind gestionarea eficientă a resurselor financiare și bazei tehnico-materiale

6.

Cîrlig Iulia-secretar C.E.I.A.C

 • întocmește procesele verbale ale comisiei

 • participă la elaborarea şi aplicarea chestionarelor

 • monitorizează baza de date privind traseul profesional al elevilor

 • participă la elaborarea planului operaţional al comisiei

 • participă la elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii

 • monitorizează sortarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor

7.

Președinții comisiilor metodice

 • prezintă rezultatele evaluărilor inițiale/tezelor semestriale/propuneri de lichidare a carențelor

 • verifică portofoliile cadrelor didactice(pe programe de învățare și dirigenție)

 • participă la autoevaluarea cadrelor didactice

 • prezintă rapoarte semestreale/anuale de activitate a comisiei metodice